Seminar Kebangsaan Usul Fiqh 2004 (SUFI 2004)- 15-

Oleh nia
03-Dec-2004 20:27:15
Pengenalan :
Ilmu Fiqh amat berkait rapat dengan ilmu Usul Fiqh. Ini kerana hukum Fiqh tidak dapat diputuskan kecuali dengan satu proses pembinaan hukum melalui teori atau kaedah Usul Fiqh. Dunia globalisasi sekarang ini menghujani umat Islam dengan 1001 permasalahan yang perlu ditangani dengan sebijaknya. Justeru, Seminar Kebangsaan Usul Fiqh 2004 (SUFI 2004) diadakan untuk mengenengahkan kepentingan Usul Fiqh sebagai mekanisme terpenting kepada golongan Fuqaha’, Mujtahid dan Pemerintah dalam menghadapi sesuatu isu.

Objektif
Memartabatkan pengajian Usul Fiqh di Institusi-Institusi Pengajian Islam.

Menghimpunkan para sarjana dan cendekiawan Syariah untuk membincangkan dan mengaplikasikan teori-teori Usul Fiqh dalam isu-isu semasa Fiqh.

Memberi pendedahan tentang kepentingan pengajian Usul Fiqh dalam pelbagai bidang.
-----------------------


Anjuran: Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU) KUIM
-----------------------
www.myjodoh.net


Tempat: Institut latihan Keselamatan Sosial KWSP (ESSET), Kajang
-----------------------

Tarikh penting:
15-16 Disember 2004 - Seminar
-----------------------


Pembentang UTAMA:


Prof. Dr.Younes Soualhi (UIAM)
Tajuk: The Importance Of Usul Fiqh In The Millennium Age


Assoc. Prof. Dr. Salih Qadir Karim Zanki (UIAM)
Tajuk: Ma'alim Manhaj al-Ta'lif al-Usuliyy Inda Qudama al-Usuliyyin Wa al-Mu'asirin


YAA Datuk Sheikh Ghazali Ab. Rahman (Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia)
Tajuk: Usul Fiqh Dalam al-Qada'


Prof. Dato' Dr. Mahmood Zuhdi Abdul Majid (UM)
Tajuk: Pengajaran Usul Fiqh di Malaysia: Satu Pandangan Kritis
--------------------------------------- Skop

Pengajaran / Pengajian Usul Fiqh
Isu-Isu Usul Fiqh
Sumbangan / Pemikiran Usuliyyin
Sejarah Usul Fiqh
Usul Fiqh & Perundangan / Kehakiman
Usul Fiqh & Fatwa
Usul Fiqh & Fiqh Semasa
Usul Fiqh & Muamalat
Usul Fiqh & Perbankan
Usul Fiqh & Ahwal Shakhsiyyah
Usul Fiqh & Perubatan

Kertas Kerja boleh dibentangkan dalam bahasa Melayu, Arab atau Inggeris

Syarat dan Borang Untuk Menghantar Kertas Kerja


Yuran Penyertaan


Pembentang : RM 300 seorang
Institusi : RM 200 seorang
Individu : RM 170 seorang
Pelajar : RM 100 seorang

(Yuran termasuk pendaftaran, beg seminar, prosiding, kudapan, makan tengahari dan minum petang)

AJK Hubungan:

- En. Irwan bin Mohd Subri : 03-42892023 / 013-3543594
- Tuan Syed Salim bin Syed Syamsuddin : 03-42892259 / 019-2761176
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Sekretariat SUFI 2004,
FSU, KUIM, Tkt 10, Menara A,
Persiaran MPAJ, Jalan Pandan Utama,
Pandan Indah, 55100, Kuala Lumpur.

Tel: 03-42892007/2008/2009 Faks: 03-42892197
Email: ajksufi2004@hotmail.com
TAJUK-TAJUK KERTAS KERJA SUFI 2004
Bahasa Melayu
Bil. Tajuk Penulis
1. Istihalah Dalam Makanan Dan Barang Kegunaan - Prof. Madya Dr. Anisah Ab. Ghani
2. Pemakaian Kaedah Taqlid Dalam Pengiraan Zakat Padi - Mohammad Azam Hussain
3. Usul Fiqh Dalam Kontek Masyarakat Malaysia: Antara Keperluan Dan Pemahaman - Dr. Muhamadul Bakir Hj. Yaakub
4. Maqasid Al-Syariah Dalam Pengajian Usul-Fiqh - Prof. Madya Datin Dr. Paizah Hj Ismail
5. Kedudukan Kaedah Al-Ta`Rif Dalam Perbincangan Usul Al-Fiqh Dan Kepentingannya Dalam Perbincangan Hukum Islam Semasa - Dr. Mohd Fauzi Hamat
6. Konsep Raf`U Al-Haraj Wa Al-Mashaqqah Dan Permasalahan Al-Tasahul Didalam Melaksanakan Tuntutan Shari`Ah Al-Islamiyyah - Dr. Mohamad Khairul Anwar Osman, Mohamad Khadafi Rofie, Mohd Nizho Abd Rahaman & Azman Mat Zain
7. Kekangan-Kekangan Eksklusif Terhadap Proses Realisasi Usul Fiqh Sebagai Metode Ijtihad - Mohd. Hapiz bin Mahaiyadin & Md. Yunus bin Abd Aziz
8. Al-Imam Al-Syafie: Penyusun Ilmu Usul Fiqh - Hj.Ibnor Azli Ibrahim & Hj.Radzuan Nordin
9. Fiqh Al-Waqic Dalam Ijtihad - Irwan bin Mohd Subri
10. Buku Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Sharicah Al-Islamiyyah : Satu Ulasan - Ismail bin Ibrahim & Muhammad Adib bin Samsudin
11. Kepentingan Usul Fiqh Dalam Ijtihad Dan Fatwa - Mohd Nasir Abdul Majid & Azman Ab Rahman
12. Maslahah Dalam Penetapan Harga Barang - Abdul Manan Ismail
13. Keterikatan Fatwa Kepada Mazhab Syafi’i: Analisis Terhadap Fatwa-Fatwa Jemaah Ulama Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan - Prof. Madya Dr. Noor Naemah Abd. Rahman, Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali & En. Ridzwan Ahmad
14. Aplikasi Teori-Teori Usul Al-Fiqh Dalam Keputusan-Keputusan Majlis Pengawasan Syariah Bank Islam Malaysia Berhad 1983-2004 - Hj. Mohd Nazri bin Chik & Nasrudin bin Yaakub
15. Al-Aslu Fi Al-Asyya’ Baina Al-Ibahah Wa Al-Hazr: Satu Kajian - Mushaddad Bin Hasbullah
16. Aplikasi Kemaslahatan Umum Dalam Kes Pengambilan Tanah - Zulkifli bin Mohamad & Dr. Samsilah binti Roslan
17. Penggunaan Usul Fiqh dalam Siasah Syar`iyyah; Suatu Analisa - Mohamad Zaidi Abdul Rahman, Prof Madya Shukeri b. Mohamad & Dr. Bharuddin Che Pa
18. Maqasid Syariah Dalam Penghukuman - Ahmad Sharifuddin bin Mustapha, Mohd Zain bin Mubarak & Nik Kamal bin Wan Mohammed
19. Kepentingan Penguasaan Usul Fiqh: Satu Analisis Umum - Dr Ammar Bin Fadzil
20. Pemahaman Terhadap Metodologi Ikhtilaf Fiqhi: Ke Arah Menyelesaikan Isu Fanatisme Pendapat - Arieff Salleh bin Rosman
21. Peranan Ijtihad Dalam Ilmu Sabab Wurud Al-Hadith - Dr. Mohd Asri b. Zainul Abidin
22. Fatwa: Aplikasi Usul Fiqh Dalam Sistem Perundangan Malaysia - Arif Fahmi Md Yusof & Izawati Wook


Bahasa Arab
Bil. Tajuk Penulis
1. Al-Qaidah Wa al-Ithtisna’ Fi al-Tashric al-Islamiyy Bayna al-Ifrat Wa al-Tafrit - Dr. Mohd Beshir Hj Salim
2. Maqasid al-Mukallafin Wa Mada Ta’thiriha Fi Tahdid Hukm al-Afcal - Dr. Asma’ Akli
3. Nazariyyat al-Maqasid cInda al-Imam al-Syatibiyy: Dirasah Fi Bunyat al-Tashakkul al-Macrifiyy Li cIlm al-Maqasid - Dr. Badran al-Hasan
4. Al-Taysir Wa Tabicat al-Taklif Bayna al-Asli Wa al-Ithtisna’ - Dr. Beshir Soalhi
5. Dacawa Tajdid Usul al-Fiqh: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah - Dr. Farida Zouzou
6. Aslu al-Istishab Wa Makanatuhu FI Taysir al-Mucamalat al-Maliyyah al-Mucasirah - Dr. Hasan Ibrahim al-Hendoui
7. Tajdid Usul al-Fiqh Bayna al-Waqic Wa al-Tumuh - Dr. Nu’man Jeghim
8. Al-cAlaqah Bayna Usul al-Fiqh Wa Usul al-Nahwi - Abd Rahim Ahmad
9. Turuk al-Nabiyy S.A.W Wa cAlaqatuha Bi al-Istishab - Syaryanti Husin & Syed Salim Syed Syamsuddin
10. Athar al-Lughah al-cArabiyyah Fi Istinbat al-Ahkam al-Syarciyyah - Dr. Mahmoud Mahmud Ali

Bahasa Inggeris
Bil. Tajuk Penulis
1. Possibility Of Conducting Ijma`ic Consensus In Modern Times - Dr. Muhammad Amanullah
2. Legal Evidences Of Utilizing Fiat Money: Usul Fiqh Perspectives - Amir Shaharuddin & Yasmin Hanani Mohd. Safian
3. An Usul Fiqh Perspective Of The Contraceptive Implant Farah - Salwani Bt Muda @ Ismail
4. The Role Of Usul Al Fiqh To Validate Or Invalidate The Islamic Banking Financial Product And Its Legal Documentation: An Analysis Of Current Malaysian Islamic Financial - Associate Professor, Mahmood M. Sanusi
5. Syariah And Western Jurisprudential Thoughts Of Case Law: A Comparative Study - Nik Salida Suhaila Nik Saleh
6. Masalih Mursalah: Its application in Malaysian Islamic Banking and Finance- A Case Study on BBA (Bai` bithaman ajil) - Yasmin Hanani Mohd. Safian & Amir Shaharuddin
7. The Doctrine Of camal Ahl Al-Madinah In The Maliki School And Its Distinction With Medinan Local Custom (Al-curf) - Dr. Mohamad Akram Laldin
8. Retakaful: Concept, Issues And Usul Al-Fiqh - Nursilah Ahmad, Nor Haziah Hashim & Abdul Manan Ismail

Sent to mailing list : 12/3/2004 8:27:43 PM

 

webmaster@mymasjid.net.my