Amanah

Oleh Xmeng
11-Aug-2003 15:32
Allah SWT berfirman, yang ertinya;
"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khuatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (Q. S. 33:72)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q. S. An-Nisaa': 58)

Dan dalam hadits Rasulullah SAW;
"tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah baginya."

Dan hadits tanda orang munafiq yang tiga:
"Apabila bicara ia bohong, apabila berjanji ia menyalahi, apabila diberi amanah ia berkhianat."

Sesungguhnya perkara amanah adalah sesuatu yang besar. Langit, bumi dan gunung-gunung merasa khuatir dan takut untuk memikulnya, yang akhirnya dipikul oleh manusia. Agar orang-orang yang menunaikannya (amanat) naik darjatnya ke darjat mu'minin muttaqin, dan turun orang yang mensia-siakannya ke asfalassafiliin (darjat yang paling rendah).

Sesungguhnya amanah itu ada didalam ibadah dan mu'amalat ..Adapun amanah didalam ibadah adalah anda menunaikan. Wahai kaum muslimin, dengan apa yang diwajibkan Allah kepadamu dengan ikhlas kepada-Nya dan mengikuti Rasul-Nya SAW tanpa adanya penambahan dan pengurangan, menjunjung tinggi segala perintah, menjauhi segala larangan, kamu takut kepada Allah secara sembunyi dan terang terangan, kamu takut kepadanya dihadapan manusia dan semasa bersendirian, kerana Allah mengetahui kerdipan mata dan apa yang disembunyikan hati, kamu menyembah Allah seolah olah kamu melihat-Nya, jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya DIA melihatmu, kamu mengaplikasikan dua kaliamat syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, berhaji ke baitullah dan ber'umrah, dan kamu menunaikan apa yang diwajibkan kepadamu dihadapan Tuhanmu kerana ingin mendapatkan keredaannya dan kerana takut kemarahan dan kemurkaannya.

Maka siapa yang seperti itu maka sesungguhnya dia telah menunaikan amanah dihadapan Tuhannya dan mendapatkan kenikmatan yang abadi dengan izin Allah.

Dan adapun amanah didalam mu'amalat, ruang lingkupnya sangatlah banyak, sebahagiannya adalah bahawa kamu ber-mu'amalah dengan manusia sebagaimana kamu menginginkan orang lain mempergaulimu seperti itu dari nasihat dan tutur kata, dan kamu memelihara hak-hak mereka yang berhubungan dengan harta ataupun bukan, dari tiap sesuatu yang diberi amanah kepadanya baik secara lafaz maupun 'urf (kebiasaan).

Amanah juga ada antara seseorang dan isterinya, maka diwajibkan kepada masing-masing memelihara yang lain pada harta dan rahsianya, maka janganlah menceritakan kepada seseorang tentang hal itu.

Dalam sebuah hadits yang sahih dari nabi saw bersabda:
"Sesungguhnya sejahat-jahat manusia kedudukannya disisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki laki yang berkumpul (bersetubuh) dengan isterinya, dan kemudian salah satu dari keduanya membuka rahsia yang lainnya."

Amanah juga ada antara seseorang dengan temannya, ia bercerita kepadanya tentang rahsianya yang ia ketahui bahawasanya ia tidak ingin orang lain mengetahui tentang hal itu kemudian ia berkhianat kepadanya, tidak menunaikan sesuatu yang diamanahkan kepadanya, membuka rahsianya, serta menceritakannya kepada orang lain.

Amanah juga ada dalam jual beli, sewa-menyewa, maka tidak boleh bagi peniaga mengkhianati pembeli dengan mengurangi sukatan atau timbangan, atau menambah harga atau menyembunyikan aib, atau menyamarkan aqad. Pembeli pun tidak boleh mengkhianati penjual dengan mengurangi harga, atau mengingkari, tidak mau membayar hutang padahal dia mampu (mumaathalah).

Orang yang menyewakan juga tidak boleh mengkhianati penyewa denga cara mengurangi harga atau mengingkarinya atau suatu mu'amalah yang merugikan penyewa baik itu berupa rumah, tempat, alat, atau yang ditunggangi (dikenderaai).

Amanah juga terdapat dalam perwakilan dan kekuasaan, maka wajib atas wakil melakukan yang terbaik dan ia tidak boleh berkhianat kepada orang yang mewakilkan kepadanya (muwakkil) maka ia menjual barang milik muwakkil dalam perdagangannya lebih murah dari nilainya kerana bersubahat dengan pembeli. Atau ia membelikan barang untuk muwakkil didalam pembeliannya lebih mahal dari harga semestinya kerana bersubahat dengan penjual.

Dan didalam kekuasaan, setiap orang yang berkuasa atau sesuatu yang khusus atau umum, maka ia diberi amanah yang wajib ditunaikannya. Maka seorang qadhi adalah amin (orang yang diberi amanah), amir (penguasa) adalah amin, pemimpin-pemimpin pejabat dan pengarah adalah amin. Mereka wajib melakukan segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan mereka dengan yang lebih baik untuk kekuasaan mereka dan pada apa yang mereka diberi kekuasaan sebatas kemampuan mereka.

Pengurus pengurus anak yatim, masjid dan orang-orang yang diberi wasiat, mereka semua adalah amin, wajib melaksanakan amanah dengan yang lebih baik.

Ketahuilah bahawasanya sebahagian dari amanah ada yang berhubungan dengan kebudayaan pendidikan dan pengajaran. Maka wajib atas orang yang melaksanakan itu, baik itu pembuat-pembuat manhaj (dasar), ketua bahagian dan para pembimbing memelihara amanah dalam hal yang demikian itu dengan memilih manhaj yang benar serta pengajar pengajar yang baik, membekali para pelajar dengan ilmu dan amal, agama dan dunia, ibadah dan akhlak.

Dan sebahagian dari amanah adalah memelihara ujian dari permainan dan menganggap remeh, memelihara ujian dalam membuat soalan yang sesuai kemampuan siswa/i, pemikiran dan keilmuan. Kerana soalan-soalan itu kalau ternyata diatas kemampuan mereka menyusahkan dan menghancurkan mental mereka serta mensia-siakan seluruh tahun pelajaran mereka, dan kalau ternyata lebih rendah (mudah) dari kemampuan mereka maka soala soalan itu memudaratkan pada keilmuan mereka secara umum. Dan sebahagian dari memelihara ujian ketika menjawab pertanyaan pertanyaan adalah agar pengawas ujian tersebut cerdik dan tidak membiarkan satu kesempatan pun untuk meniru dan tidak bersubahat (memberi kesempatan) dengan kaum kerabatnya dan juga kepada anak temannya kerana mereka di sini adalah sama, semuanya sama sama berada dalam tanggung jawab pengawas. Memelihara ujian ketika memeriksa jawapan adalah dengan memeriksa lembaran jawapan dengan cermat dengan tidak melewati batas yang telah ditentukan dalam peraturan sehingga tidak menzalimi seseorang atas yang lainnya dan menempati seseorang kecuali ditempat yang semestinya. Sesungguhnya kita terhadap amanah didalam ujian pada tiga tempat tadi (menulis soalan, mengawas, dan memeriksa) maka semua itu untuk kemashlahatan (kepentingan/kebaikan) semua umat, kemashlahatan (kepentingan/kebaikan) ilmu, dan untuk kemashlahatan (kepentingan/kebaikan) pelaksana ujian dengan menunaikan amanah atas mereka dan melepaskan tanggungjawab mereka dan untuk kebaikan siswa/i agar mendapatkan darjat keilmuan dan tidak adalah bahagian mereka hanya ada pada kertas yang mereka bawa atau gelaran yang tak ada maknanya dan juga adalah kemashlahatan ilmu sekiranya kuat dan bertambah tambah kebenaran.Ketika melaksanakan ujian kita tidak mementingkan banyaknya siswa/i yang lulus, kerana mutu lebih penting dari jumlah. Kalau pencapaian mereka rendah pada tahun ini mereka akan bertambah baik pada tahun berikutnya sekiranya mereka selalu bersungguh sungguh dan menyiapkan diri untuk menghadapai ujian tersebut. Semoga Allah selalu memberi taufik kepada kita semua untuk menunaikan amanah dan melepaskan taanggungjawab. Dan semoga Allah memelihara kita dari mensia siakannya dan meremehkannaya sesungguhnya Dia maha pemurah lagi mulia.

Sumber: http://www.alislam.or.id/dakwah... Diambil/diadaptasi dari khutbah Syekh Marzuki Salim di Masjid Masjid Ar-Rahmah - Mekkah Mukarramah
TiDaK DiNaMaKaN HiDuP JiKa TiDaK aDa KeKuSuTaN. TiDaK DiNaMaKaN KeMaTaNgaN JiKa TiDaK aDa KeKaLuTaN.

 

Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my