Risalah Fikir (160) Uwais Al Qoroniyy Rah A (bhg 5)

Oleh Ustaz Jalil
29-Jul-2002 02:51
Mari kita teruskan lagi untuk bersama Uwais rah.a....................
Jangan kita merasa jemu untuk meneliti, mentela'ahi dan memperhatikan betul2 akan jalanfikrohnya, jalan hidupnya, mindsetnya, kerana mengikut Rasuulullaah saw, Uwais rah.a.adalah KHOIRUT-TAABI'IIN (SEBAIK2 ORANG DI KALANGAN PARA TABI'IIN).

Daripada Abdurrahmaan bin Abii Lalilaa rah.a., katanya,..(mafhumnya)...:
Seorang lelaki daripada kalangan ahli Syaam telah memanggil/berseru/
bertanya pada Hari Siffain : Adakah dikalangan kalian Uwais Al-Qoroniyy rah.a. ?
Jawab perawi (mafhumnya): Ya, dan apa yang dikau mahukan
daripadanya ?


Jawab lelaki itu (mafhumnya)..: Sesungguhnya daku telah mendengar Rasuulullaah saw telahbersabda (mafhumnya)...: " UWAIS A-QORONIYY KHOIRUT-TAABI'IIN BI IHSAAN ! "(pengertiannya kira2: UWAIS AL- QORONIYY ADALAH SEBAIK2 ORANG DI KALANGAN PARA TAABI'IIN,DIA MENGIKUT DENGAN IHSAAN !).


Dan dia (lelaki itu) terus memiringkan ternaknya/haiwannya dan terus masuk  bersamapara Sahabat r.a. [Dikeluarkan oleh Al-Imaam Ahmad, di dalam Al-Musnad dengan lafaz MINKHOIRIT-TAABI'IIN].

Dari Usair bin Jaabir rah.a. , katanya, bahawa Uwais Al-Qoroniyy rah.a. adalah ia bilabercakap maka percakapannya itu benar2 mempengaruhi/berkesan/hinggap/ masuk ke dalam hati2kami di mana pengaruh/hinggapan yang sebegini bila kami dengar percakapan dari orang laintidaklah sepertinya sangat.


Dari Usair bin Jaabir rah.a. juga katanya ....(mafhumnya)...: Adalah seorang muhaddithmengajar kami di Al-Kuufah. Bila dia selesai daripada mengajar maka dia pun berkata ....:Tafarroquu ! (maksudnya : Berserakanlah kalian) ! . Dan selepas pengajaran itu, akantinggal satu rohtun/rohatun (satu kumpulan/ jamaa'ah biasanya yang terdiri dari tigahinggalah sepuluh orang), di mana seorang lelaki di dalamnya akan bercakap/memberi nasihatdi mana kalaamnya (begitu baik dan berkesan), dan tidak pernah aku dengar seorang pun yangbercakap sebagaimana kalaamnya itu.


(Setelah aku mendengar nasihatnya itu), maka aku terus menyintainya.

(Selepas beberapa ketika) aku pergi mencarinya. Maka aku bertanya kepada sahabat2ku..:Adakah kalian kenal akan lelaki yang telah duduk bersama2 kita tempohari ?. Salah seorangmenjawab : Ya, saya mengenalinya dan itulah dia Uwais Al- Qoroniyy rah.a. ! Aku bertanyalagi : Adakah saudara mengenal manzilnya/tempat tinggalnya ?  Jawabnya : Ya.

Berkata (perawi itu lagi ya'nii Usair rah.a)...(mafhumnya)...: Maka aku pun berangkatlahbersamanya (sipemberitahu itu) sehinggalah kami sampai ke biliknya (bilik Uwais rah.a.).Maka Uwais rah.a. pun keluar kepada kami dan aku pun bertanya : Mengapa saudara melarikandiri drp kami ?  Jawab Uwais rah.a.. (mafhumnya) ..: (Kerana tidak menutup !)(maksudnya: kerana tidak ada pakaian/kain yang boleh menutup badannya ).


[Perawi menerangkan (mafhumnya) : Adalah sahabat2nya mencemuh akan Uwais rah.a. danmenyakitkan akan dia.].

Aku (perawi) berkata..(mafhumnya)..: Ambilah ini burd/burdun dan pakailah !
Jawab Uwais rah.a. ..(mafhumnya)...: Tak payahlah, janganlah kamu buat (macam ini nantimenyusahkan), dan lagi pula mereka itu akan mencemuh aku bila mereka lihat (aku pakai)nanti .


[Terang perawi (mafhumnya) : Aku terus mendesaknya sehingga dia pun memakailah burditu].

Maka keluarlah Uwais rah.a. berjalan dan lalu depan mereka, maka mereka pun mempermain danmemperlekehkannya. Maka Uwais pun datang kepadaku dan berkata (mafhumnya) : Tidakkahsaudara melihat ?


Maka aku (perawi) pun pergi kepada majlis mereka dan aku pun berkata kepadamereka...(mafhumnya)...: Apakah yang kalian mahukan daripada lelaki ini ? Sesungguhnyakalian telah menyakitinya, kenapa demikian, bukankah dia seorang lelaki yang sangat(dhoif), kadangkala dia bisa menutup badannya, kadangkala kerana kedhoifannya dia tidakbisa menutup badannya ? Mengapakah kalian sanggup berbuat demikian kepadanya ?


[Perawi berkata (mafhumnya)..: Aku telah berkata kepada mereka yang mengejek Uwais rah.a.itu dengan kata2 yang amat bersangatan/kesat].

Menerang perawi lagi...(mafhumnya)...: Ahli Kuufah telah sepakat membuat keputusan untukmenghantar rombongan mengadap 'Umar Al-Khottoob r.a.


(Kebetulan) salah seorang yang berada dalam rombongan itu adalah termasuk merekayang telah mencemuh Uwais rah.a. (Apabila rombongan Kuufah ini telah sampai ke tempat'Umar r.a.), maka 'Umar r.a. pun berkata

...(mafhumnya)...: (Dulu) Uwais rah.a. telah datang kepada kami dan daku telahberkata kepadanya.... (begini)......Engkau (wahai Uwais) adalah saudaraku, janganlahengkau meninggalkan daku ! Tetapi dia telah (menghilang diri dan) terlepas daripadaku, dandaku diberitahu bahawa sesungguhnya dia telah mendatangi kalian semua di Kuufah !

(Setelah rombongan itu kembali ke Kuufah) maka lelaki yang telah mencemuh dan mengejekUwais rah.a. pun datang ke tempat Uwais rah.a. dan berkata (mafhumnya)..: Aku telahmendengar 'Umar r.a. menceritakan tentang saudara begini...begini......begini.....(maksudnya : 'Umar r.a. telah
menceritakan kepadanya tentang kemuliaan dan kehebatan Uwais rah.a.).
Maka ma'afkanlah akan daku wahai Uwais !
Jawab Uwais rah.a. (mafhumnya)..: Aku boleh ma'afkan dikau, tapi janganlah kamu mengejekdaku lagi seperti dulu ! Dan (satu syarat lagi) janganlah dikau menceritakan kepadasesiapa pun akan apa yang telah dikau dengar daripada 'Umar r.a. itu !

Berkata Usair rah.a. lagi...(mafhumnya)..: Maka tidak lama selepas itu tersebarlah berita(kemuliaan dan kehebatan Uwais rah.a) di Kuufah dan kerana itu dia pun pergi menghilangkandiri lagi.

Berkata 'Amruu bin Murroh rah.a.. (mafhumnya)...: Tatkala 'Umar r.a. telah bertemu denganUwais rah.a., dan (ketika itu ) telah zohir atasnya (tanda2) untuk berjalan jauh(bermusaafir), maka (semenjak itu) dia tidak dilihat lagi sehinggalah mati.

Drp Asy-Syu'biyy rah.a., katanya....(mafhumnya)...: Seorang lelaki daripada Murood telahdatang kepada Uwais rah.a. dan bertanya ...(mafhumnya)..:
Bagaimana saudara berpagi2 hari ?


Jawab Uwais rah.a....(mafhumnya)...: Aku berpagi2 hari dalam keadan bertahmiidkepada Allaah 'Azza wa Jalla.
Tanya lelaki itu lagi (mafhumnya)...: Bagaimana masa/zamaan atas mu ?
Jawab Uwais rah.a....: Bagaimanakah masa/waktu/zamaan bagi seorang lelaki yang kiranya diaberada pada waktu pagi sedangkan dia menganggap dirinya akan mati dan tak sempat berpetangnanti ..... dan kiranya dia berada pada waktu petang, dia menganggap dirinya akan mati dantak sempat berpagi hari ....? Dan dia tak tahu adakah akan diberitahu ke syurga atau punke neraka ?!!

Wahai saudara (ku) (yang datang drp Murood) !
Sesungguhnya mati itu dan ingat mati (zikrul maut) itu jika ada pada seorang mu`min, makadia tidak akan gembira dan suka ria !
Dan sekiranya dia tahu akan haq2 Allaah (huquuqullaah) (pada hartanya) nescaya tidaktinngal baginya perak mahu pun emas !
Dan kiranya dia bangkit/bangun melaksanakan segala perintah dan kehendak Allaah swt(ditengah masyarakat) dengan haq nescaya seorang pun tidak akan mahu akan menjadi kawannya!!

Begitulah kira2 terjemahan kasar drp SIFAH AS-SOFWAH, susunan Al- Imaam Al-'AalimJamaaluddin Abil Faroj Ibnul Jauziyy rah.a., jilid 3, halaman 52 dan 53. [Saya mohon ma'afkerana bahasa terjemahannya tidak bagus, lantaran kelemahan saya, tapi saya telah cubamendekati matan asalnya].

Begitulah sedikit perihalnya jalan hidup seorang yg dikatakan oleh Rasuulullaah sawsebagai KHOIRUT- TAABI'IIN...........................
Tidakkah kita envy terhadapnya ?
Apa kata antum ?
Semoga kita sama2 mengambil i'tibaar.....
Wassalaamu'alaikum wrb.,
Al-faqiiru ilallaah.

Masuka :
[1] WAQO'A : telah berpengaruh
WAQO'A AL-KALAAMU FI NAFSIHI : percakapan itu telah berpengaruh/mempengaruhi/memberi kesanpada dirinya.
[2] ROHTUN/ROHATUN, JAMAA'AH : kelompok/jamaa'ah yg terdiri biasanya
drp 3 hingga 10 orang.
[3] BURD/BURDUN : sejenis kain bergaris biasanya (untuk diperselimutkan pada badan).

 

Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my